Lech de Pisciadú

Le Lech de Pisciadú é tl Grup dl Sela sot la Piza de Pisciadú a na altëza de 2585 m. Daujin al lech ie la utia de Pisciadù.

Ütia y Lech de Pisciadú

Aladô dla tradiziun dles liëndes ladines êl te chësc lech n dragun.

Coliamënt al test de Tita Alton tla Biblioteca digitala de Wikisource I léc' di dragons

Sůn Boá, Pisciadů́ e Crespë́na èl dĕ bī pici lécʼ; gonot i alden brontoran scèque l tòn da lonce. Ia Fasša nʼ èl inche doi, ůn sůn Boá, lʼ ater sůra Mazzin, olláquʼ an vegne fora per quëlles crodes in mont dĕ Sůce. Chʼ è mo la gaoša del brontoré quʼ an alda? Ël è dragons tĕ quiš lécʼ jů in fonz e datrái fégi vérra e më́tte lʼ èga in moto; datrái jori paʼ chi fora dĕ nètt da ůn léc allʼ ater e quël è pa rī segn ël; dĕ nètt èsi inscique n gran fůc, quan quʼ ëi jora da na mont allʼ atra e intan l jor můdi důtʼ i corů́š delʼ ergobando. Lʼ ůtimo an odů́ joran na sëra dʼ Ottober delʼ an 1813; ël fô incë́r les nu̥ e na nétt dër sců́ra; illó tĕ na òta vegnel ia da sas dĕ Pisciadů́ důt cu̥ce sceque n fůc. Ël parô n fér lorë́nt e n lominů́s êl gnůt sůra důta la val e tʼ les stůs, quʼ an èssa odů́ a lige, mo n lominů́s tan da fůc, quĕ Dī nes stravérdĕ. Bestiam mettô man a bollè tĕ stalla, e gent fô důtʼ spaventá; ël somiâ n cu̥ge de stran, quĕ tirava dô na còda cu̥cena dô da sé.

Galaria dales fotografies

mudé